Privacy

Privacy statement Pec ggz

Inleiding
Pec ggz, gevestigd te Sint Gerardusplein 26, 5644NG te Eindhoven en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder 17192450, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens Pec ggz van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
Pec ggz verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
– NAW gegevens
– overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
– communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
– administratiegegevens (zorgverzekeraar, polisnummer)
– medische gegevens

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Pec ggz een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Pec ggz elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Bij de aanmelding wordt u schriftelijk toestemming gevraagd voor overleg met uw huisarts en eventueel met eerdere hulpverleners. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken. Geeft u toestemming, dan wordt de verwijzer na de intakefase (tijdens de behandeling) geïnformeerd over de onderzoeksbevindingen (uw aanmeldklachten, diagnostische hypothese, DSM-classificatie) en over het behandelplan. Na afloop van de therapie wordt de verwijzer bericht over het beloop van de therapie en over de bereikte behandelresultaten. Tevens kunnen suggesties over preventie of eventuele terugvallen gedaan worden. Soms, indien gewenst of noodzakelijk, vindt er onderling overleg plaats gedurende het onderzoek en/of de behandeling. Bij een verwijzing kunnen ook gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, indien u daar toestemming voor verschaft. Tenslotte kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging en/of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Om ervoor te zorgen dat uw onderzoek of behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met uw zorgverzekeraar. We zijn verplicht om aan de zorgverzekeraar informatie te verstrekken over de hoofddiagnose die van toepassing is (bijvoorbeeld, Angststoornis of Persoonlijkheidsstoornis).

Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Pec ggz een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Alleen geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij de administratie en uw intake, diagnostiek en behandeling hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn
Pec ggz bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht ons uw dossier 20 jaar te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.


Beveiliging van gegevens
Pec ggz draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Rechten
Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage
Pec ggz moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

 Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Pec ggz fout verwerkt? Dan moet Pec ggz die aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht
Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht
Als Pec ggz een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Pec ggz worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U mag aangeven dat uw gegevens die bij Pec ggz liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken.
Pec ggz beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Pec ggz onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan Pec ggz met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Pec ggz krijgt daartoe aanleiding geeft. Pec ggz zal u in dat geval informeren.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek: neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.
Indien u vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Pec ggz, Fen Weijtens, f.weijtens@pecggz.nl of 040-2463325.

Indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek, dient u direct contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming f.weijtens@pecggz.nl (ook buiten kantoortijden). Bij een datalek kunt u bijvoorbeeld denken aan een verloren of gestolen laptop met tot personen herleidbare gegevens, verlies van een papieren dossier of een inbraak door een hacker. Maar ook wanneer u ten onrechte informatie van een andere cliënt te zien krijgt, is dat een datalek.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met Pec ggz opnemen via info@pecggz.nl of 040-2463325.