Waarneming

Indien uw behandelaar afwezig is dan wordt deze tijdens kantooruren waargenomen door een collega. U kunt daartoe contact opnemen met het secretariaat (040-2463325 of info@pecggz.nl).

Buiten kantooruren is Pec ggzniet bereikbaar en kunt u zich wenden tot de dienstdoende huisarts, die zo nodig een beroep kan doen op de regionale bereikbaarheidsdienst voor de GGZ.